Im Tassili Taghit

Im Tassili Taghit    O2:41:42.57   N24:42:09.93    427 müM    Aufnahme:  2010-11-02