Tasili Nationalpark, Sahara Algerien

Tasili Nationalpark, Sahara Algerien    O6:45:31.38   N22:0:18.4    607 müM    Aufnahme:  2006-10-27