Tasili Nationalpark, Sahara Algerien

Tasili Nationalpark, Sahara Algerien    O6:45:27.91   N22:0:20.18    607 müM    Aufnahme:  2006-10-27